Faculty

Faculty of CMU


NAME TITLE
Tian-Shung Wu Professor
Mien-Chie Hung Professor
Sheng-Chu Kuo Professor
Chang-Hung Chou Professor
Yueh-Hsiung Kuo Professor
Ying-shiung Lee Professor
Yuan Shiun Chang Professor
Wen-Huang, Peng Professor
Tin-Yun Ho Professor
Shung-Te Kao Professor
Jer-Yuarn Wu Professor
Fuu-Jen Tsai Professor
Jing-Gung Chung Professor
Chih-Yang Huang Professor
Ming-Ching Kao Professor
Shinn-Zong Lin Professor
Chang-Fang Chiu Professor
Ming-Hsui Tsai Professor
Horng-Jyh Harn Professor
You-Cheng Hseu Professor
Jin Bin Wu Professor
Li-Jiau Huang Professor
Chieh-Hsi Wu Professor
Pei-Dawn L.Chao Professor
Hong-Zin Lee Professor
Kuo Chao-Lin Associate Professor
Huang Guan-jhong Associate Professor
Jim Jinn-Chyuan Sheu Associate Professor
Chia-Ling Hsieh Associate Professor
Yuh-Fung Chen Associate Professor
Hsiu-Mei Chiang Associate Professor
Louis Kuoping Chao Associate Professor
Wong, Fung Fuh Associate Professor
Yu-Chi Hou Associate Professor
Ming-Jyh Sheu Associate Professor
Jian-Lian Chen Associate Professor
Bo-Ying Bao Associate Professor
Shih-Chang Chien Assistant Professor
Shian-Ying Sung Assistant Professor
Wei-Chien Huang Assistant Professor
Jen-Liang Su Assistant Professor
Yung-Luen Yu Assistant Professor
Long-Yuan Li Assistant Professor
Lim Yun Ping Assistant Professor